RODO

Dodano dnia: 25/05/2018

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Języków Obcych Uścinowicz w Szczecinie przy ulicy 3 Maja 4, 70-214 Szczecin, tel.: 91 488 33 75, kom: 501 135 688, mail: sekretariat@sjo.com.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust 1. lit b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu realizacji zawartej umowy.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zawartej umowy oraz przez 5 lat po jej zakończeniu (jako okres gwarancyjny i kontrolny).
 5. Posiadają Państwo prawo do zażądania od administratora dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Informacje takie jak m.i.n numer telefonu, e-mail czy podany przez Państwa adres służą nam w szczególności w celu:

 • informowania Państwa o szczegółach kursu, tj. miejscu, terminie itp. ,
 • informowania Państwa o płatnościach, zaległościach i nadpłatach,
 • informowania Państwa o kontynuacji kursu, kursie zimowym, letnim oraz zniżkach przysługujących Słuchaczom, również na kursy letnie i zimowe,
 • kontaktu z opiekunami uczniów w sprawach związanych z nauczaniem.

Z wyrazami szacunku,

Jolanta Uścinowicz

Dyrektor SJO Uścinowicz